ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKASI

Medcem Madencilik olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemleri ve ürün standartları kapsamında sürdürülebilirliği ön planda tutarak; Klinker ve Çimento Üretim faaliyetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyeti ve güveninin sürekliliğini sağlamak, yasal ve diğer uygulanabilir şartlara uymak temel ilkemizdir.
Bu ilke doğrultusunda;
- Entegre Yönetim Sistemi'ni etkin şekilde uygulamayı ve sistemlerin performansının sürekli iyileştirilmesini ve kaynakların varlığını sağlamayı,
- Tüm süreçlerde uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak ürün ve süreçlerin kalite ve izlenebilirliğini en üst seviyede tutacak, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyerek; enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
- Mevcut ve planlanan faaliyetlerde, proaktif yaklaşımla riskleri belirlemeyi, ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir risk seviyesine indirgemeyi,
- Her türlü iş kazası, ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek ve tekrarını önleyerek, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
- Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bilinçlendirmeyi,
- Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve sera gazı salınımlarını azaltmak amacıyla her yıl enerji hedef ve aksiyon planı yaparak enerji verimlilik faaliyetlerini planlamayı, uygulamayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber alternatif yakıt ve hammadde uygunluğu için araştırmalar gerçekleştirmeyi ve kullanmayı,
- Sıfır atık felsefesiyle atıklarımızın kaynağında ayrıştırılmasını ve atıkların güvenli bir şekilde geri kazanımını veya bertarafını sağlayarak kirliliği azaltmayı, çevremizi korumayı,
- Ulusal ve uluslararası mevzuatları, standartları, yönetmelikleri, diğer şartları ve iyi uygulamaları takip ederek uygulamayı,
- Eğitim ve sosyal projeler gerçekleştirilerek Entegre Yönetim Sistemi farkındalığını arttırmayı, çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Medcem Madencilik yürütmekte olduğu faaliyetlerin her aşamasını sürdürülebilirlik kavramı kapsamında gerçekleştirmektedir.

Medcem Madencilik olarak;

Çevre yönetim sistemini etkin şekilde uygulamak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bilinçlendirerek çevre yönetim sistemimize dâhil olmalarını sağlamak,

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Atıklarımızın kaynağında azaltılmasını ve kirliliğin azaltılmasını, atıkların güvenli bir şekilde geri kazanımını veya bertarafını sağlamak,

Planlanan yatırımlarda, uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak çevre dostu sistemleri kurmak,

Ulusal ve uluslararası mevzuatları takip etmek ve uygulamak,

TAAHHÜDÜMÜZDÜR.
GENEL MÜDÜR

İSG POLİTİKASI

Medcem Madencilik olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasal mevzuatlara ve beyan ettiğimiz diğer şartlara uymayı,

Sürekli iyileştirmeyi benimseyen bir çalışma ortamı yaratmayı,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi ile, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla;

*Proaktif yaklaşımla risk analizlerinin oluşturulmasını ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

*Eğitim ve sosyal projeler gerçekleştirilerek iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılmasını,

*Çalışanların aktif katılımının sağlanmasını,

*Her türlü iş kazası, ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alarak uygulamaya sokulmasını

TAAHHÜT EDERİZ.
GENEL MÜDÜR

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerin her aşamasını sürdürebilirlik kavramı kapsamında gerçekleştirmekteyiz.

Medcem Madencilik olarak;

- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirerek etkin şekilde uygulamak ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

- Enerji Yönetim Sisteminin çevresel etkileri ve sera gazı salınımlarını azaltmak amacıyla her yıl enerji hedef ve aksiyon planı yaparak enerji verimlilik faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve yenilebilir enerji kaynaklarının uygunluğu için araştırmalar gerçekleştirmek,

-Eenerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterimizi bilinçlendirerek Enerji Yönetim Sistemimize dahil olmalarını sağlamak,

PLanlanan yatatırım faaliyetlerinde tasarım aşamasından işletme aşamasına kadar, uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak enerji dostu sistemleri kurmak,

Enerji verimliliği, kullanımı, yenilebilir enerji dönüşümleri ve enerji tüketimlerine ilişkin yasal şartlar ve gereklilikler ile ilgili mevzuatları takip ederek uygulanmasını sağlamak,

TAAHHÜDÜMÜZDÜR!